Fyrviken

Möjliggör. Garanterar. Förenklar.
Det här gör vi

Det här gör vi

Vi garanterar bostads­utveck­lare en lång­sik­tig trygg­het i deras pro­jekt och under­lättar genom­förandet av deras projekt. På så sätt bidrar vi till att lägen­heter och lokaler byggs, att städer ut­vecklas och att möjlig­heterna till boende och arbete stärks i sam­hället.

Vi möjliggör nyproduktion

Vi på Fyrviken för­värvar lägen­heter av bygg­bolag eller fastig­hets­utveck­lare för att möjlig­göra ny­produk­tion av bostäder. 

Vi garanterar trygghet

Genom att vi på Fyrviken går in och garanterar ett visst antal lägen­heter ges bostads­köparen möjlig­het att teckna avtal långt närmare planerad inflytt­ning.

Vi förenklar processen

Med ambi­tionen att etablera lång­siktiga och håll­bara rela­tioner skapas goda för­ut­sätt­ningar till en för­enklad process för fastig­hets­utvecklaren så att projektet lättare kan genom­föras.

Vi går in i projekt där vi kan bidra som garant och där vår samlade och gedigna erfarenhet samt kompetens kan göra skillnad.  

Gustav Carp, VD

Om oss

Kompetens och erfarenhet

Vi ut­värd­erar projekt för projekt uti­från vår sam­lade gedigna kom­petens och er­faren­het av projekt­utveck­ling, fastig­hets­förvalt­ning och den finansiella mark­naden.

Finansiell stabilitet

Fler bostads­projekt kan genom­föras genom att vi tillför en finans­iell stabil­itet, för­bättrad pro­cess och för­enklar för bygg­bolaget eller projekt­utveck­laren. 

z

Ett stort nätverk

Vi har ett väl beprövat nätverk inom byggnation, fastighetsförvaltning, uthyrning, mäkleri, besiktning och den finansiella sektorn.

 

Vi vill skapa bra för­utsätt­ningar för ny­produk­tion och ett fram­tida gott bostads­klimat.

Vill du veta mer?