Det här gör vi

De bostäder som behövs ska kunna byggas.

Vi skapar därför stabilitet för byggbolag, projektutvecklare och slutkunder.

Ett engagemang som påverkar samhällets utveckling 

Vi utvärderar projekt för projekt uti­från vår samlade gedigna kom­petens och erfaren­het av projekt­utveck­ling, fastig­hets­för­valt­ning och den finansiella mark­naden. Genom att garantera bostads­utvecklarna en lång­siktig trygg­het i deras projekt under­lättar vi genom­förandet av deras projekt. På så sätt bidrar vi till att lägen­heter och lokaler byggs, att städer ut­veck­las och att möj­lig­heterna till boende och arbete stärks i sam­hället.  

Månar om goda relationer

Vi på Fyrviken Bostäder månar om goda rela­tioner. När vi deltar i fastighets­projekt för att realisera bostads­byggandet i Sverige gör vi det i sam­arbete och i dialog med andra. Vi vill att skapa bra förut­sätt­ningar för ny­produk­tion och för ett fram­tida gott bostads­klimat. 

Bidrar till att bostäder byggs

Fyrviken köper bostads­rätts­lägenheter i block av bygg­bolag eller fastig­hets­utvecklare för att säker­ställa ny­produk­tion av bostäder och för­korta processen för slut­kunden. Fler bostads­projekt kan på så sätt genom­föras genom att vi både till­för en finansiell stabil­itet, för­bättrad process och förenklar för bygg­bolaget eller projekt­utvecklaren. 

Våra samarbetspartners

Vi samarbetar främst med bygg­bolag, fastighets­utvecklare och fastighets­bolag med bostads­projekt i strategiska lägen, med goda kommuni­kationer och yt­effektiva, pris­värda och attrak­tiva lägen­heter.

Erbjudandet

Vårt erbjudande kan liknas vid en för­säkring. Vi lämnar garantier mot  lägenhets­förvärv, som vår samarbets­partner ges option att köpa till­baka. På så sätt sänks risken för såväl bostads­utvecklare som konsument. Detta skapar följ­aktligen en ökad stabilitet på bostads­marknaden.

Prissättningen

Vårt finansiella engage­mang kan liknas vid en för­säkring. Projektet värderas bl a efter fastighets­utvecklarens stabilitet. Ju lägre risk, desto lägre premie. Vid bedöm­ning av en fastighets­utvecklares eventuella åter­köp av lägen­heter blir avgiften likt en själv­risk. Ju lägre risk, desto lägre själv­risk.  

Mindre risk för slutkunden

Genom vårt engagemang kan slutkunden köpa sin lägenhet närmare den stipulerade inflyttningstiden. Detta förenklar lägenhetsköpet för slutkunden, som kan planera lättare och minska osäkerheten inför sin investering.

Vi arbetar som garant och partner till fastighets­utvecklare med ambi­tionen att ut­veckla en lång­varig och stabil rela­tion. I flera fall utgår vi från samarbets- och ram­avtal med de större bostads­utvecklarna.

Gustav Carp, VD

Riktlinjer vid förvärv

Fyrviken för­värvar block med lägen­heter i attraktiva lägen med goda kommunika­tioner. Vi har en unik urvals­process, där ett antal noga ut­valda kriterier gås igenom – vi analyserar t ex projekt­utvecklaren, projektet, området, bostadsrätts­föreningen samt människorna bakom.  På så sätt kan vi pris­sätta vår risk på rätt sätt. 

Policy för ägarskap

När det tidigare etab­lerade systemet med 18 – 24 månaders vänte­tid på en lägen­het inte längre fungerar för bostads­köparen

Vi på Fyrviken bistår med vår kompetens efter för­värvet av lägen­heter. Vi är be­hjälp­liga med vår kun­skap och erfaren­het inom förenings- och styrelse­arbete.

Förenings- och styrelse­arbete

Vi deltar med en representant i styrelsen och före­träder med endast en röst på förenings­stämmor.

Ägaransvar 

Vi tar ansvar som bostads­rätts­­inne­havare, även om bostads­­rätten är ut­hyrd till annan part, enligt gällande praxis och lag­stiftning.

Andra­hands­uthyr­nings­beslut

Vi har rätt till minst tre års andra­hands­uthyr­ning baserat på styrelse­beslut och stadgar eller upp­låtelse­avtal.

Uthyr­nings­vill­kor

Andra­hands­­uthyr­ning sker enligt mark­­nadens rikt­­linjer och via mark­­nadens största och mest renomm­erade uthyr­nings­­företag.

Omfatt­ning

Vi äger inte mer än 40 % av en normal bostads­rätts­förening för att und­vika att bostads­rätts­föreningen blir oäkta.

Kontakta oss för mer information

10 + 9 =