Varför anlita oss

De bostäder som behövs ska kunna byggas.

Vi skapar därför stabilitet för byggbolag, projektutvecklare och slutkunder.

Varför anlita oss

Z

När dina bostadsköpare avvaktar på grund av svårighet att få lånelöfte

Genom oss förkortas slut­kundernas resa. I och vårt lägenhets­förvärv kan slut­kunderna teckna köpe­avtal närmare inflyttnings­tid. Deras lån­givare kan då få en bättre bild över bostads­rätts­föreningens och slut­kundens ekonomi vilket under­lättar utfärd­ande av låne­löfte. 

Z

När du som fastighetsutvecklare ska söka bostadsfinansiering

Med vårt för­värv skapas en finansiell stabilitet i projektet. Detta med­för en lägre risk för lån­givarna. Våra goda bank­relationer i kombin­ation med vår genom­lysning och ut­värder­ing av ditt projekt innebär att det i för­läng­ningen också får en kvalitets­stämpel när vi är med som partner i ditt projekt. 

Z

När dina bostadsköpare inte vill teckna avtal långt före inflyttning och du vill förkorta inflyttningstiden

Vårt lägen­hets­bestånd läggs ut till för­säl­jning närmare inpå till­träde, vilket skapar en mer normal köpe­process för lägen­hets­köpare än vad som idag är bruk­ligt för ny­produktion. 

Z

När du som fastighetsutvecklare tvingas ge rabatter för att kunna teckna avtal med bostadsköpare

Genom vårt engage­mang minskar risken för dig som fastighets­utvecklare.

Vi kommer in med trygg­het och stabilitet i bostads­projektet, vilket gör att du som fastig­hets­utveck­lare und­viker att övriga, befint­liga, lägen­hets­köpare kan känna sig lurade.

Z

Minskat antal spekulativa bostadsköpare på marknaden

Detta får man anse gynna sund­heten på mark­naden och för bostads­rätts­föreningen. När man som lägen­hets­köpare kan teckna köpe­avtal närmare till­träde blir priserna mark­nads­mässiga. För bostads­rätts­föreningen minskar risken för oseriösa och oengagerade lägen­hets­köpare.

Z

När du som fastighetsutvecklare inte kan stänga ditt projekt

Många gånger garanterar du som bostads­utvecklare att bostads­rätts­föreningen inte ska stå med osålda lägen­heter i egen balans. Med vår med­verkan minskar risken.

Vi under­lättar och för­enklar processen i kom­bination med att vi bistår med kun­skap och erfaren­het hela vägen. Med kon­kreta verktyg hjälper vi dig att komma i mål. 

Z

När du som fastighetsutvecklare tvekar inför uppstart av nya bostadsprojekt

Vi kan delta som råd­givande resurser redan i bostads­projektets planerings­skede. Med vår samlade kunskap och mång­åriga erfaren­het av fastig­heter, fastighets­utveck­ling och finansiering kan vi till­sammans med dig som fastig­hets­utvecklare lösa ut­maningar på vägen. Våra goda bank­relationer i kom­bination med vår genom­lysning och utvärdering av ditt projekt innebär att det i förläng­ningen också får en kvalitets­stämpel när vi är med som partner i ditt projekt, vilket t ex under­lättar utgiv­ning av bygg­kreditiv. 

Vi för­kortar bostads­köparens resa

Genom att vi går in och garanterar ett visst antal lägen­heten ger vi bostads­köparen möjlighet att teckna avtal långt närmare planerad inflytt­ning.

Vi möjlig­gör projektets genom­förande

Med eget kapital och i nära sam­arbete med banker kan vi stärka fastighets­utveck­larnas kapital­bas i sina bostads­projekt och för­enkla den finansiella processen.

Vi för­enklar processen 

Med ambitionen att etablera lång­siktiga och håll­bara relationer skapas goda förut­sätt­ningar till en för­enklad för fastighets­utvecklaren att genom­föra sitt projekt. Genom möjlig­heten till ram­avtal med av­rop kan vi få till en snabbare process.

Kontakta oss för mer information

6 + 5 =