GDPR

För oss på Fyrviken Bostäder är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi tar hand om de personuppgifter som vi kan få kännedom om när du är kund, partner eller intressent i något sammanhang och i kontakt med oss.

Vårt ansvar

Inom Fyrviken Bostäder arbetar vi systematiskt med informationssäkerhet och dataskydd för att säkerställa en säker hantering av information och personuppgifter.

Fyrviken Bostäder AB, Nybroviken 16, 114 39 Stockholm (559081-8091) är personuppgiftsansvarig för den hantering av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

Personuppgifter som vi sparar

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel ett namn, en adress, ett telefonnummer och en e-postadress. 

När du blir kund, samarbetspartner eller annan intressent till oss hanterar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som avtalspart. Vi hanterar även dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna hantering är nödvändig för att kunna utveckla, förbättra, sälja och administrera tjänster och för att behålla en god kontakt med dig. 

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för hantering av dina personuppgifter. Det kan t ex avse ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter vid myndighetsbeslut.

Vi sparar dina personuppgifter så länge de är relevanta eller behövs av lagenliga skäl.

När du söker jobb hos oss

När du söker jobb hos oss på Fyrviken behöver vi hantera vissa personuppgifter om dig. Hanteringen av dina personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritets- och dataskyddsreformen (GDPR). 

Vid ansökan till oss ger du oss ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Din personliga information behålls dock i ytterligare två år. Informationen sparas för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av tillsättning av tjänst i enlighet med diskrimineringslagstiftningen. 

Det är vårt intresse av att hantera bolagets kompetensförsörjning som är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter vi kan komma att dela

Vi garanterar att inte sälja vidare dina personuppgifter till tredjepart. Ifall vi köper tjänster av externa samarbetspartners, som vid rekrytering, systemstödssupport eller liknande kan viss information komma att delas. Mot samtliga av dessa samarbetspartners finns personuppgiftsbiträdesavtal, där garantier finns för att din information endast används för det tilltänkta ändamålet och inte behålls längre än nödvändigt. 

När du är leverantör till oss

Vi på Fyrviken Bostäder upprättar ett personuppgiftsbiträdesavtal med de leverantörer eller entreprenörer som i någon mån kan komma att behandla personuppgifter för våra kunder, samarbetspartners och anställda. 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig och få felaktiga uppgifter rättade. Du kan begära att vi tar dina personuppgifter från våra system. 

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Här hittar du blanketten för Begäran om registerutdrag.

Vid felaktig hantering

Har du frågor om vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen www.datainspektionen.se.

Kontakta oss för mer information

15 + 7 =